Stepping into the Future

Audio sermon

Deuteronomy 1: 19-33